Standardvilkår§ 1 Generelt

Med tilmeldingen til spillet ansøger brugeren om indgåelse af en gratis licensaftale med Playa Games GmbH (herefter "udbyderen"). Desuden erklærer brugeren ved at oplyse sin e-mail-adresse sig indforstået med, at denne kontrolleres (se § 2). Ansøgningen accepteres af udbyderen med oprettelse af en brugerkonto, der giver adgang til spillet. Til grund for licensaftalen ligger disse standardvilkår, som brugeren accepterer i forbindelse med tilmeldingen. Der foreligger ingen biaftaler. Udbyderen indgår udelukkende licensaftaler med fysiske personer. Licensaftalen gælder på ubestemt tid og kan til enhver tid og uden frist afsluttes almindeligt af begge parter skriftligt, som regel pr. e-mail. Brugeren har hverken krav på at få åbnet en konto, mulighed for at deltage i spillet eller på opretholdelse af spillet eller dettes tilgængelighed. Udbyderen forbeholder sig til enhver tid ret til at videreudvikle eller ændre spillet eller driften uden at anføre grunde herfor. Udbyderen kan til enhver tid ændre disse standardvilkår. Udbyderen oplyser rettidigt og udtrykkeligt brugeren om eventuelle ændringer. Brugeren erklærer sig indforstået med de ændrede standardvilkår efter at være blevet oplyst herom ved igen at spille (logge på).

§ 2 Konto / Ejendomsret til virtuelle produkter

Kontonavne skal være på mindst 3 tegn og kan indeholde bogstaver, tal, mellemrum samt enkelte specialtegn. De kan dog ikke bestå udelukkende af tal. Når kontonavnet vælges, skal faktiske personers navnerettigheder overholdes. Dette gælder også for navne på grupper, der ikke må opkaldes efter eksisterende klubber, firmaer eller mærker. Alle konti, herunder tilhørende værdier, ressourcer, genstande osv., er virtuelle produkter i spillet. Brugeren får en eksklusiv brugsret til kontoen og til alle andre virtuelle produkter kun en ikke-eksklusiv brugsret. Brugsrettighederne er begrænset til licensaftalens løbetid, såfremt der ikke er angivet en kortere løbetid i spillet. Brugeren erhverver ud over brugsrettighederne ingen ejendomsret eller øvrige rettigheder til virtuelle produkter. Dette gælder også for de virtuelle produkter, som brugeren får overdraget til anvendelse ved at bruge Premium (se § 10). Brugeren har ikke krav på at få flyttet kontoen over til en anden spilleverden eller en anden server. Det er ikke tilladt at anvende, sælge, forære eller bytte virtuelle produkter uden for spillet. Forsøg på at foretage en sådan overdragelse kan også straffes. Adgangsoplysningerne til en konto må ikke sælges eller overdrages på nogen måde. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for adgangsoplysningernes sikkerhed og anmodes om at vælge en sikker adgangskode. Udbyderen påtager sig intet ansvar for tab af virtuelle produkter. I tvivlstilfælde skal brugeren bevise, at tabet ikke skyldes brugerens valg af en usikker adgangskode og omgangen med den valgte adgangskode.

En konto skal bekræftes med en gyldig e-mail-adresse. Hvis den oplyste e-mail-adresse ikke er gyldig, forbeholder udbyderen sig retten til at spærre eller slette kontoen. Brugeren erklærer sig gennem tilmeldingen til spillet indforstået med, at udbyderen sender brugeren en e-mail til kontrol af den oplyste e-mail-adresse, og sikrer sig, at han er berettiget til at anvende denne e-mail-adresse. Brugeren holder ikke udbyderen ansvarlig for eventuelle skader, der opstår som følge af angivelsen af en e-mail-adresse, som brugeren ikke er berettiget til at anvende. Desuden forbeholder udbyderen sig retten til at slette konti, der ikke spilles fra, efter et passende stykke tid.


§ 3 Ophavs- og brugsrettigheder

Indehaverne af navne- og ophavsrettighederne til spillet er udbyderen og evt. de tilsvarende licensgivere. Indehaveren af brugsrettighederne er udelukkende udbyderen. En mangfoldiggørelse eller anvendelse af de grafikker, lydfiler, videosekvenser og tekster, der stilles til rådighed i andre elektroniske eller trykte publikationer, er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra udbyderen. Alle kendte anvendelsesformer (tv, onlinestreaming, radio, internet, e-mail, print osv.) er omfattet heraf. Enhver anvendelse af spillet til økonomiske formål kræver udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra udbyderen. Ved spørgsmål eller henvisninger, eller hvis du formoder, at der er sket overtrædelse af en af dine egne ophavs- eller anvendelsesrettigheder, bedes du omgående kontakte udbyderen og oplyse detaljerne. Udbyderen vil ved berettigede anmeldelser omgående sørge for afhjælpning.

§ 4 Multiaccounting / Kontodeling / Accountsitting

Hver spiller må kun anvende én konto pr. server. Hvis en spiller sideløbende spiller med mere end én konto, kan dette straffes med permanent spærring af alle involverede konti.

En konto må kun anvendes af én person. Kontodeling, dvs. at flere personer skiftes til at anvende en konto, er ikke tilladt.

Dette er kun muligt med den midlertidige accountsitting. Her spiller en bruger for en anden bruger, der midlertidig er forhindret i at spille, og med denne brugers konto. Accountsittingen skal vare mindst 24 timer, men mindre end 21 dage. I dette tidsrum må brugeren af den konto, der passes, ikke logge på. Det er forbudt, at begge konti angriber hinanden. Hele accountsittingen sker på egen risiko for brugeren af den pågældende konto. Videregivelse af logonoplysningerne til accountsitteren udgør en stor risiko for uønskede ændringer på kontoen. Udbyderen hæfter ikke for ændringer, tab eller sletning af kontoen. Navnligt hæfter udbyderen ikke for eventuelle anvendelser af Premium-valutaen (se § 10).

§ 5 Udnyttelse af fejl og scripting/cheating

Foranstaltninger, der forårsager omfattende dataoverførsel på serveren (f.eks. auto-refresh) eller er beregnet til at påvirke spilleforløbet, skal undlades. Desuden er navnligt automatiske eller halvautomatiske scripts, der sender forespørgsler til databasen eller sætter spillemekanismer i gang, ikke tilladte. Ved overtrædelse slettes eller spærres den pågældende konto uden varsel. Udbyderen forbeholder sig ret til at fremsætte krav om erstatning for de forårsagede skader og de medfølgende administrationsudgifter. Alle spillere er forpligtet til at melde kendte programfejl (bugs) til udbyderen omgående via supportmasken. Den, der udnytter programfejl til at give sig selv eller andre en fordel, skal forvente at få spærret sin konto. Aktiv løsning af en programfejl er kun tilladt, når den pågældende spiller anmodes herom af en supportmedarbejder.

§ 6 Adfærdsregler

Det er ikke tilladt at nævne og linke til samt reklamere for fremmede kommercielle produkter, tilbud, internetsider eller firmaer i nogen form. Tekster, som brugeren anvender i spillet, såsom beskrivelser, navne, lavnavne, lavbeskrivelser, forumindlæg, hyperlinks eller beskeder, der overskrider moralske grænser, krænker en persons værdighed eller overtræder gældende lovgivning, navnligt love til beskyttelse af mindreårige, samt indhold, der opfordrer hertil, eller link til sådant indhold, kan redigeres af udbyderen, og de ansvarliges konti kan spærres eller slettes. Desuden må der regnes med strafferetlige konsekvenser. Udbyderen tilegner sig ikke de tekster, som brugeren skriver eller linker til. Der finder kun stikprøvekontroller sted og kontroller efter konkrete anmeldelser. Det er forbudt at udgive sig for at være en anden bruger eller supportmedarbejder, community manager, udbyder eller lignende eller at true andre brugere med sanktioner i disses navn, navnlig i forummet.

§ 7 Spillets sprog

Det officielle sprog i spillet og forummet følger sproget i spilteksten på den enkelte server. Figurbeskrivelser, lavtekster og ingame-beskeder på fremmedsprog kan føre til spærring eller sletning af kontoen, da det ellers ikke kan sikres, at adfærdsreglerne overholdes. Undtaget herfra er engelske eller latinske citater i beskrivelser af figurer og lav.

§ 8 Håndhævelse af reglerne

Der oprettes et team, bestående af community managers (CoMas), spilmedarbejdere og supportmedarbejdere til at håndhæve reglerne. Der kan skrives til dem via spillets supportmaske og ved at anføre den godkendte e-mail-adresse for at sikre, at brugerens data behandles fortroligt. Hvis en bruger forsøger at omgå en beslutning, der er truffet af den ansvarlige medarbejder, ved at overdrage en anden medarbejder den samme sag, kan dette føre til spærring eller sletning af kontoen. Klager er udelukket herfra, såfremt de indgives via den tilsvarende funktion i supportformularen.

§ 9 Databeskyttelse

Der indsamles kun ganske få oplysninger under tilmeldingen til spillet. De omfatter ud over e-mail-adressen kun en adgangskode til login-proceduren og et brugernavn. Udbyderen anvender disse informationer i henhold til databeskyttelseserklæringen og under streng overholdelse af de gældende love (f.eks. den tyske lov om databeskyttelse (BDSG) og medieloven (TMG)). Brugeren kan til enhver tid fortryde sin accept af anvendelsen af dataene om vedkommende, jf. § 13, stk. 2, punkt 4 i medieloven (TMG), ved at slette sin konto i menuen Indstillinger i spillet.

§ 10 Priser

Det er helt gratis at spille spillet. Der opstår ingen automatiske omkostninger ved tilmeldingen og under spillet. Brugeren har dog mulighed for at få godskrevet enheder i en Premium-valuta mod betaling. De tildeles den brugerkonto, hvorfra der anmodes om dem. Priserne kan ses direkte i den pågældende menu i spillet. Premium-valutaen kan i spillet anvendes til at købe ekstra indhold. Dette kan være særlige genstande, transportmidler eller andre fordele i spillet. Der kan dog ikke fremsættes krav om, at bestemte fordele skal være tilgængelige. Det anføres tydeligt, hvor mange enheder af Premium-valutaen der kræves for at benytte sådant indhold. Da ekstra indhold kun kan anvendes, hvis der findes enheder af Premium-valutaen på brugerkontoen, kan der ikke opstå uventede omkostninger. Ved at anvende Premium-valutaen modtager brugeren en ikke-eksklusiv brugsret til den valgte fordel, der udelukkende gælder for den pågældende brugerkonto. Hvis varigheden af denne fordel ikke er angivet i spillet, er den begrænset til denne aftales varighed. Samtlige rettigheder, der går ud over den begrænsede brugsret, tilhører udbyderen.

Udbyderen stiller forskellige betalingsmetoder til rådighed, som brugeren kan vælge frit imellem.
I den forbindelse indgår udbyderen i forretningsforhold til andre udbydere, f.eks. banker.
Disse udbydere indgår eventuelt egne aftaler med brugeren ved betalingen. I disse tilfælde finder de andre udbyderes generelle forretningsbetingelser muligvis anvendelse. Nogle andre udbydere, navnlig telekommunikations- og mobiltelefoniudbydere, bliver selv brugerens hovedaftalepartner. I disse tilfælde udøver udbyderen sine ydelser for den pågældende udbyder, som er indehaver af det pågældende tilgodehavende mod brugeren. Disse andre udbydere indkræver dermed tilgodehavender for egen regning og ikke på udbyderens vegne. Har du spørgsmål, bedes du henvende dig til din udbyder eller vores support.

For at beskytte unge spillere er det i spillet ikke muligt at vinde penge eller at få penge ud af spillet (jf. § 6 stk. 2 i loven om beskyttelse af mindreårige (JuSchG). Enheder af betalingsvalutaen kan derfor ikke byttes eller udbetales med en faktisk valuta. Ubrugte enheder bortfalder, når licensaftalen afsluttes.

Hvis brugeren er mindreårig, erklærer han udtrykkeligt ved at bestille enheder af Premium-valutaen, at han har fået overdraget de midler, der kræves til betalingen af dem, til dette formål eller til fri rådighed.

§ 11 Fortrydelsesret

Du kan fortryde din aftaleerklæring skriftligt inden for 14 dage uden begrundelse (f.eks. pr. brev eller supportformular). Fristen begynder efter modtagelse af denne skriftlige underretning, men dog ikke inden indgåelsen af aftalen og heller ikke inden opfyldelse af vores informationspligter i henhold til artikel 246 § 2 i forbindelse med § 1 stk. 1 og 2 EGBGB (lov om ikraftrædelse af Bürgerliches Gesetzbuch, den tyske civillovbog) og vores forpligtelser i henhold til § 312e stk. 1 stk. 1 BGB i forbindelse med artikel 246 § 3 i EGBGB. Da du ikke oplyser nogen personlige data, anvender vores system tekniske standarder til genkendelse af indtastningsfejl. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at afsende fortrydelsen rettidigt. Fortrydelsen skal indsendes til:

Om os

Ved en gyldig fortrydelse skal de modtagne ydelser på begge sider refunderes og det evt. opnåede udbytte (f.eks. renter) udleveres. Hvis du ikke kan returnere den modtagne levering helt eller delvist eller kun i forringet tilstand, skal du her yde erstatning for værdiforringelse. Dette kan føre til, at du ligeledes skal opfylde de aftalemæssige betalingsforpligtelser for tidsrummet indtil fortrydelsen. Forpligtelser til refundering af betalinger skal opfyldes inden for 30 dage. Fristen begynder for dig med afsendelsen af din fortrydelse og for os med modtagelsen af den.

Din fortrydelsesret ophører før tiden, hvis aftalen efter dit udtrykkelige ønske er opfyldt fuldstændigt af begge sider, inden du har gjort brug af din fortrydelsesret. Dette formodes i reglen at være tilfældet, når du er begyndt at anvende din spilkonto.
Slut på fortrydelsesretten

§ 12 Udløbsklausul

I forbindelse med enhver form for skader i forbindelse med anvendelsen af spillet hæfter udbyderen kun for forsæt og grov uagtsomhed. Brugerens krav mod udbyder kan ikke overdrages til tredjepart.

Forbundsrepublikken Tysklands ret er gældende med undtagelse af FNs køberet og den tyske internationale privatret. Hvis brugeren ikke har generelt værneting i Tyskland, eller hvis brugeren er næringsdrivende i henhold til Handelsgesetzbuch, er værneting i forbindelse med retstvister udbyderens hjemsted. Udbyderen er desuden berettiget til at indgive klage ved brugerens generelle værneting.

Hvis dele af disse betingelser ikke, ikke længere eller ikke i deres helhed er i overensstemmelse med gældende lov, berøres de øvrige dele ikke heraf i deres indhold og gyldighed. Den ugyldige del erstattes af en bestemmelse, der retsgyldigt kommer tættest på i økonomisk hensigt.